چارت سازمانی

معاونت صنايع دستي و هنرهای سنتی (فرشاد به آفرين)

معاونت صنايع دستي (فرشاد به آفرين)

تماس : 33343613- 041   فاكس: 33343613

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir