مقاله ها

 

خانه کوچه مشکیان

 

 

1. مـوقعيـت بنـا :

     تبريز ، خيابان مطهري ، كوچه مسجد جامع تبريز ، پلاك 12

 

2. شـرح مختصـري از بنـا و مشخصـات فنـي بنـا :

     اين بنا در كنار مسجد جامع تبريز ساخته شده و به نام خانه كوچه مشكيان نام مالك خانه معروف است . خانه شامل دو حياط اندروني و بيروني است ( حياط اندروني در جنوب و حياط بيروني در شمال ساختمان قرار گرفته است .) و در دو طبقه زيرزمين و همكف بنا شده و طبقه زيرزمين شامل حوضخانه راه پله دسترسي به طبقه همكف و اتاقهاي جانبي ديگر در اضلاع شرقي و جنوبي حياط بيروني و اضلاع شمال و جنوب و غربي حياط اندروني مي باشد . و از دو سمت شمال و جنوب دسترسي به اين خانه امكان پذير است و طبقه همكف نيز شامل طنبي و اتاقهاي گوشوار و اتاقهاي جانبي در اضلاع ذكر شده است . كشيدگي خانه در جهت شمالي و جنوبي است و نماي ساختمان آجركاري ساده با سفيدكاري داخل قاب بندي هاي آجري است و حياط بيروني داراي پنجره هاي ارسي بسيار ساده است و ايوان داراي دو ستون با سرستونهاي گچبري شده مي باشد .

 

3. نـوع مـالكيـت بنـا :

     مالكيت بنا خصوصي است و در اختيار وراث آقاي كوچه مشكيان مي باشد . 

 4. قـدمت بنـا :

     قاجاريه

 

5. نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :

     كاربري بنا مسكوني است و فعلا خالي از سكنه مي باشد . از خصوصيات بارز بنا پلان معماري زيباي آن مي باشد .

 

6. تـزئينـات بكـار رفتـه :

     قاب بندي هاي آجري ساده با سفيدكاري داخل قاب بندي ها ، ارسي هاي ساده و ايوان ستوندار با سرستونهاي گچبري شده .

 

7. اقـدامـات انجـام شـده :

     در سالهاي قبل تعمييراتي بر روي بنا انجام گرفته است.

 

8. اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روي بنـا :

فعلا اين خانه چند سال است كه به صورت متروكه رها شده است و قسمتهايي از خانه تخريب شده است .

 

  

 

 

 

 

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir