مقاله ها

 

خانه کمپانی

 

 

تاريخچه و مشخصات بنا :

     خانه امير نظام گروسي در محله ششگلان تبريز قرار گرفته است. اين محله از دوره ايلخانان مغول محل دارالحكومه بوده و بناهاي موجود در آن از قديم ترين بخشهاي شهر تبريز محسوب مي شود. خانه امير نظام در زمان نايب السلطنه عباس ميرزا احداث و در دورة قاجاريه به خصوص زمان امير نظام گروسي مرمت و مورد استفاده قرار گرفته است.

اين ساختمان با حوضخانه وسيع و ستونهاي سنگي و طاقهاي آجركاري شده و ايوان سرتاسري يا ستونهاي رفيع و پنجره هاي ارسي نشانه هاي كم نظيري از ذوق و هنر صنعتگران اين آب و خاك را در خود متجلي مي سازد.

اين بنا بيشتر از صدمه زمان ، چوب بي توجهي متوليان وقت را خورده تا حدي كه چند سال پيش در نظر داشتند آن را براي احداث مدرسه اي جديد تخريب نمايند . خانه امير نظام از سال 1372 در برنامه هاي حفظ و احياء ميراث فرهنگي آذربايجانشرقي قرار گرفته است.

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir