مقاله ها

 

خانه نعمت زاده

 

 

1. مـوقعيـت بنـا :

 تبريز ، خيابان امام خميني ، خيابان مقصوديه ، بن بست نعمت زاده ، پلاك 42  

 

2. شـرح مختصـري از بنـا و مشخصـات فنـي بنـا :

اين بنا ي يكي از خانه هاي زيباي تبريز ومعروف به خانه نعمت زاده مي باشد . با توجه به شواهد معماري ( پلان معماري و نماي ساختمان ) مربوط به دوره قاجاريه مي باشد .

اين بنا در دو طبقه همكف و اول بنا شده است ، خانه شامل يك هشتي ورودي كه دسترسي حياط را ممكن مي سازد . بنا در دو ضلع شمالي و شرقي احداث شده است كه طبقه همكف در ضلع شرقي شامل ورودي اصلي به خانه ، هشتي ورودي به ساختمان ، راه پله دسترسي به طبقه اول و دو اتاق است و در ضلع شمالي طنبي ، راه پله دسترسي به طبقه اول و دو گوشوار در طرفين طنبي مي باشد . طبقه اول نيز داراي يك طنبي ، سرسرا و دو گوشوار در گوشه هاي ضلع شمالي ساختمان و چهار اتاق در ضلع شرقي بنا است . نماي ساختمان شامل ايوان با دو جفت ستون و پنجره هاي ارسي و آجركاري و گچبري است .

 

3. نـوع مـالكيـت بنـا :

مالكيت بنا خصوصي و در اختيار خانواده وتدي مي باشد .  

 

4. قـدمت بنـا :

     قاجاريه

 

5. نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :

      اين بنا مسكوني است و فعلا خالي از سكنه مي باشد واز خصوصيات بارز بنا ايوان ستوندار خانه مي باشد .

 

6. تـزئينـات بكـار رفتـه :

ايوان ستوندار ، آجركاري نما ، سرستونهاي گچبري شده و درب و پنجره هاي چوبي با طرح هاي اسليمي با شيشه هاي رنگي

 

7. اقـدامـات انجـام شـده :

در سالهاي قبل تعميرات جزئي در برخي فضاها انجام گرفته است.

 

 

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir