مقاله ها

 

خانه نیکدل

 

 

1. مـوقعيـت بنـا :

     تبـريز, خيابان امام خميني, خيابان مقصوديه, پـلاك 7

 

2. شـرح مختصـري از بنـا و مشخصـات فنـي بنـا :

   اين خانه شامل دو حياط اندروني و بيروني است كه حياط اندروني در ضلع جنوبي و حياط بيروني در ضلع شمالي بنا قرار گرفته است. خانه در دو طبقه شامل طنبي مستطيل شكل در مركز بنا و دو راهرو و يك اتاق جانبي ( گوشواره ) در ضلع شرقي طنبي مي باشد . ايواني ستون دار در ضلع جنوبي بر ارسي هاي زيباي بنا سايه انداخته است.

     از حياط بيروني توسط دو رشته راه پله 13 تايي وارد راهروهاي جانبي و بنا مي شويم. ضلع شرقي حياط اندروني شامل يك طنبي كوچك و چهار اتاق مي باشد. ارتباط حياط اندروني و بيروني از زير راهروي غربي ساختمان اصلي اسث . دسترسي به حياط بيروني از يك هشتي ورودي در ضلع شمالي بنا مي باشد. اين حياط بزرگتر و شامل دو حوض سنگي است .

  زيرزمين شامل حوضخانه و دو راهرو در طرفين, فضاي مركزي و دو اتاق جانبي در طرفين اين راهرو و يك اتاق در ضلع شرقي بنا است و همچنين بنا شامل اتاق هاي گوشواره در بالاي راهروهاي جانبي طبقه همكف مي باشد و اين امكان به علت استفاده از ارتفاع رفيع طنبي صورت گرفته است.

 

3. نـوع مـالكيـت بنـا :

   مالكيت بنا شخصي است.

 

4. قـدمت بنـا :

     قاجاريه

 

5. نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :

     اين خانه مسكوني و يكي از زيباترين خانه هاي تبريز مي باشد .

 

6. تـزئينـات بكـار رفتـه :

     الف سقف حوضخانه داراي كاربندي بسيار زيبا و گچبري آيينه كاري

     ب سرستونهاي زيباي گچي

     ج ارسي هاي نماي جنوبي بنا

     د آجركاري نما و هره هاي ديوار

   7. اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روي بنـا :

     حذف بخشي از ضلع غربي بنا در عقب كشي خيابان مقصوديه كه باعث از بين رفتن تقارن بنا گشته است.

 

 

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir