خانه حیدرزاده - مرکز اطلاع رسانی گردشگری

كد داوطلب نام نام خانوادگی جنسیت گروه آزمایشی زیر گروه آزمایشی استان موسسه كد ملی نمره-معماری ایران و جهان نمره-آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین نمره-آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی نمره-شناخت اماکن تاریخی ایران نمره-شناخت صنعت گردشگری نمره-مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی نمره-جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی نمره-زبان تخصصی انگلیسی
15301001 حامد باغبان باشی غازانی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی خشایار سامان 1360383026 16 0 0 2 0 14 0 0
15301002 زهرا رییسی زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی 1672637759 12 0 0 8 0 0 0 0
15301004 فریدون سجودی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 6230072920 13 0 0 2 0 14 0 0
15301006 نادر سلیمانی منصورآباد مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1680023888 13 0 0 6 0 12 0 7
15301007 سولما بابازاده میاندواب مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1376521377 8 8 5 2 11 9 11 7
15301008 رزیتا جنابی اسكوئی زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1700046489 15 0 0 11 0 16 0 0
15301009 آیلار یحیوی علمداری زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 5059954390 11 13 0 6 15 13 0 0
15301010 محمدعلی هریسی ارونقی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1378001737 11 8 9 9 4 8 3 12
15301011 بهنام سلیمی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1381303447 9 7 11 10 7 12 7 11
15301012 نگین متین اقدم زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی 1361143193 2 8 12 10 0 0 0 13
15301013 افسانه ترقی خواه دیلمقانی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 2851375301 13 13 13 9 13 17 12 15
15301014 داود بخشنده مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1378369866 9 0 0 8 14 12 0 6
15301015 احمد امینی زاده مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1377318737 15 0 0 2 0 0 0 0
15301016 شهرزاد رشیدی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1361559624 15 6 6 2 5 7 7 0
15301017 امیر رضا دولتی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1378225112 14 11 7 9 10 7 0 17
15301018 بابك خیرجو مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی -آذربایجان شرقی 1376523231 16 0 0 2 0 0 0 0
15301019 حسین خاكپور مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی 1381879691 16 0 0 7 0 0 0 0
15301020 فاطمه فایطونچی منطش زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی -آذربایجان شرقی 1360104577 14 0 0 2 16 0 0 12
15301021 سعید علیزاده مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1382628145 15 0 0 2 0 0 0 0
15301022 سعید اندربای دهخوارقانی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی 1690026243 2 0 0 2 14 15 0 0
15301023 مهرداد محمدسفیدكلهری مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1381675093 13 12 10 7 15 12 12 17
15301024 معصومه حاسبی مردانقم زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی -آذربایجان شرقی 1382707924 2 13 0 6 0 0 10 17
15301025 حامد كاظمی غازانی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1361193141 10 0 0 10 15 17 0 0
15301026 وحید اسفندیاری مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 5049872251 13 12 10 7 16 11 12 17
15301027 علی زارع? مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1361385677 15 0 0 8 0 0 0 17
15301028 بیتا مرادی چمن زمین زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1361272066 12 12 11 6 15 16 13 8
15301029 یعقوب خطائی شادباد مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1374605336 17 12 12 4 11 13 15 12
15301030 هادی مقدم مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 2802933061 2 14 0 2 16 0 0 0
15301031 سعید حامدصحرائی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی 1375911473 12 0 0 2 0 0 0 0
15301032 اسما نیك ور زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1381800874 15 14 11 7 17 18 18 18
15301033 شكیبا شكوریان زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 2930059321 16 13 11 8 15 15 18 17
15301034 سهند عبدی نعمت آباد مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1360914099 15 0 0 2 0 18 0 0
15301035 سیده فریبا شجاع الساداتی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1382032315 11 18 10 7 13 12 14 16
15301036 نگار الهقلی لو مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1360375961 14 16 12 8 16 18 17 17
15301037 سیدحمید همایون مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1382134118 15 18 10 9 18 17 16 18
15301038 ندا ارفعى زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی 1381742491 2 16 0 2 0 0 0 0
15301039 بهرام الهقلی زاده مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1382024738 11 0 0 2 0 0 16 0
15301040 معصومه عبادی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی -آذربایجان شرقی 1372099204 2 12 12 7 11 14 0 0
15301041 امیر یگانه فرد مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1381986455 7 5 12 9 13 16 11 15
15301042 صونا حسنی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1360644393 13 0 0 9 0 16 0 0
15301043 اعظم رضا چایی زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1502043378 9 0 0 2 0 0 0 18
15301045 رضا نقی پور مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1381058256 7 0 0 7 0 0 0 7
15301046 ابراهیم زبانور مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1375966189 2 9 0 2 16 0 0 0
15301047 وحید حبیبی قدس مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی 1378381068 13 12 12 5 13 13 18 13
15301048 حسین بنازاده باغی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1375136178 13 0 0 6 18 18 0 0
15301049 میلاد اسم زاده مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1361400099 9 8 11 6 13 16 16 10
15301050 جواد كاظمی اره جان مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 5670002881 2 0 0 2 18 0 0 0
15301051 ساسان امیرعصمتی مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1370897006 13 14 15 7 17 15 18 15
15301053 طاهره شاهی زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی سازمان مدیریت صنعتی 1382442459 2 0 0 6 0 0 0 0
15301054 كوروش خواجوی كیا مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1375692951 18 14 16 12 19 17 19 17
15301055 صادق خوش نمك مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی آتالند 1490012664 17 0 0 2 0 0 0 13
15301056 مسعود آزادوار مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی آتالند 1381706916 2 0 0 2 0 9 0 13
15301058 كریم فلاح وزیراباد مرد راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 1382790066 2 0 0 2 14 0 0 0
99999913 سهراب ماجدی زن راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی كل آذربایجان شرقی مهرگان 5078781293 8 0 0 2 0 0 0 0

 

مدیران فنی

كد داوطلب نام نام خانوادگی گروه آزمايشي استان موسسه كد ملي نمره-شناخت صنعت گردشگري نمره-بازاريابي و فروشخدمات مسافرتي و گردشگري نمره-برنامه ريزي و سرپرستي گشت ها نمره-آشنايي با قوانين و مقررات گردشگري در دفاتر خدمات نمره-شناسايي مسيرهاي گردشگري نمره-انگليسي تخصصي و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتي
15101017 بهزاد ابوالحسني مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1699620822 0 0 0 0 0 12
15101047 مهدي اسدي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 2851362186 18 14 19 13 16 15
15101002 شهرام اشرف نيا مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1381934919 13 6 10 13 13 12
15101030 مريم اصلاني مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1372042733 11 14 6 11 17 8
15101038 سعيد اميري صادقان مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1381041086 16 8 10 12 7 13
15101046 ندا انتصاري مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1381918379 16 14 17 16 12 14
15101015 مهديه آشوبي نوبر مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1372225099 12 5 11 7 6 9
15101014 ليلا بحري پورمتنق مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1379485738 0 8 0 0 15 17
15101026 سعيد برومند سفيدان عتيق مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1502682771 15 10 8 11 16 16
15101023 ائلناز تبريزي درينسو مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1360924213 14 8 17 15 12 14
15101007 مهري حامدرنجي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1376474530 18 18 13 10 18 17
15101003 جواد حسن زاده مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1375991078 0 0 0 0 0 9
15101043 وحيده حسني خسروشاهي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1552825590 15 17 0 0 0 17
15101020 زهره حمدي سعيد آباد مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1382374518 16 13 17 15 11 12
15101032 حامد حيدري مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1360526021 0 14 10 0 0 13
15101021 رعنا رضائي سقين سرا مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1379487171 16 14 18 16 14 12
15101024 فرشته زارعي شهرك مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1360441131 0 0 0 0 7 5
15101011 الهام زهتاب نجفي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 3359861647 0 0 0 0 0 17
15101040 هما سروري لاله مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1375761668 15 15 18 15 19 14
15101033 حبيب سعدي پور مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1382614713 0 0 0 0 17 0
15101045 رعنا سهرابي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1582231834 17 8 12 0 0 18
15101036 جعفر شمسي اسفنجاني مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1709920068 0 0 0 0 0 15
15101019 مارال صادقزاده سعادت مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 2080213891 14 7 14 12 12 11
15101028 ناهيد طاهري باوندپور مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 3329920513 15 8 9 13 12 6
15101044 رضا عباس پور مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1360236775 13 7 13 13 12 13
15101016 الناز عباس زاده مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1582275191 15 6 9 10 7 7
15101039 عادل عزتي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1552172198 0 6 0 0 0 6
15101009 ناديا علي اصغري مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1672462754 0 0 0 0 0 19
15101031 شبنم عليجاني اسكوئي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1360940316 13 0 0 0 0 12
15101025 فهيمه عيدي ديزجي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1700066919 0 11 0 0 10 8
15101018 سميرا فرجي گرگري مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 5059947742 14 10 10 8 10 9
15101029 پريا فلاحي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 3750217580 12 11 9 10 17 13
15101004 بابك قاسمي ثاني مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1583203176 16 9 14 13 14 17
15101022 داود قره زاده اردشير مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1361369299 15 9 17 14 12 14
15101042 اختاي قصاب كرمي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1360733701 16 11 10 14 14 11
15101012 حميده كاظم پور مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 921302525 18 0 0 0 0 18
15101035 آيلار لويي يگانه مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1360832815 15 5 10 8 5 9
15101001 مجتبي محمودزاده اصلي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1360197494 16 10 12 14 10 14
15101034 ملاحت نادرعلي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 2790206260 13 12 11 5 18 13
15101037 امير يگانه فرد مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي مهرگان 1381986455 13 13 8 10 15 11
15101010 توفيق يوسفي وند باحجب مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان شرقي سازمان مديريت صنعتي 1360401911 19 18 13 5 17 17

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir