خانه حیدرزاده - مرکز اطلاع رسانی گردشگری

شرح وظایف معاونت صنایع دستی

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in منوی گردشگری

شرح وظایف :

برنامه ریزی، تنظیم راهبردها، سیاستها، خط و مشی ها و ضوابط به منظور توسعه كمی و بهبود كیفی صنایع دستی استان.

- برنامه ریزی در جهت حمایت از توسعه كمی و كیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و بویژه در حوزه صادرات.

- برنامه ریزی و نظارت به منظور ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی و ایجاد تحول در طرحها و تولید و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملی و موارد مصرف آنها به ویژه در معماری و شهر سازی.

- برنامه ریزی در جهت تدوین استاندارد های لازم برای مواد اولیه و روش های تولید و صدور گواهینامه های درجه كیفیت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همكاری م‍وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.

- برنامه ریزی در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنایع دستی و حمایت از مالكیت معنوی و فكری آنها با همكاری مراجع ذیربط.

- هماهنگی در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع دستی با واحدهای ذیربط.

- انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگی گسترش و حضور مؤثر در بازارهای جهانی به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی.

- بررسی و تعیین خط مشی های لازم در جهت تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی.

- تهیه ضوابط، مقررات، آئین نامه ها، و نظام نامه های هدایتی و حمایتی هنرهای سنتی و صنایع دستی.

- برنامه ریزی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان.

- هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی در چارچوب قوانین و مقررات.

- تبادل ارتباط و مبادلات علمی، فرهنگی و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهای مرتبط با صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.

- برنامه ریزی برای ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی به منظور معرفی صنایع دستی.

- نظارت بر كارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع دستی استان.

- برنامه ریزی برای ایجاد مراكز اسناد و مدارك صنایع دستی و هنرهای سنتی.

- صدور مجوز فعالیت شركتها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها.

- صدور كارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تأسیس كارگاهها و مجتمع های تولیدی و آموزشی و كارت مربیگری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هماهنگی مراجع ذی ربط و انجام حمایت های لازم

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir